EN  |  DK
Telefon 28 45 58 57
Din indkøbskurv
Tom
Gå til kassen

Betalingsbetingelser

Velkommen til TRIMM webshop. Ved handel på denne hjemmeside accepterer du automatisk nedenstående betingelser. Vi anbefaler derfor, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du handler på TRIMM.DK  

Generelt
Vi sender alle varer som pakkepost, det gør det muligt at spore pakken, hvis der skulle opstå problemer. Varerne er forsikrede under forsendelsen og ved modtagelse bedes du kontrollere pakkens indhold. Er pakken og/eller indholdet beskadiget, når du modtager det, skal du anmelde det til Post Danmark med det samme, eller senest 2 dage efter modtagelsen og returnere varen til os efterfølgende. TRIMM er ikke ansvarlig for varer, der er beskadiget under transporten. Vi pakker altid varerne ind med største omhu, så risikoen for fragtskader minimeres.

Leveringstid - bestil inden kl. 11:00 og varerne afsendes samme dag
Hos TRIMM bestræber vi os på en hurtig levering, så alle ordrer afsendes i løbet af 1-2 hverdage. I forbindelse med udsalg skal der påregnes længere leveringstid. Skulle der opstå forsinkelser hos Post Danmark kan TRIMM dog ikke drages til ansvar.
I tilfælde af meget forsinkede varer (adskillige dage), eller deciderede udeblevne leverancer, fremsender TRIMM en ny leverance uden beregning. Vær opmærksom på, at leverancer til Bornholm og andre småøer i visse tilfælde kan vare op til 3 dage. Varer til de fleste øvrige EU lande og lande udenfor EU vil blive sendt med Feedex og levering kan vare op til 5 dage.

Forsendelse i Danmark
Dine køb vil uanset mængde være FRAGTFRIT.  

Forsendelse til Udlandet
Alle forsendelser til udlandet bliver leveret af UPS/GLS og sendes som en forsikret pakke og som erhvervspost, hvilket betyder, at pakken ikke kan sendes som en gave til lande uden for EU i et forsøg på at unddrage sig lokale skatter og told.

•    Almindelig Service i Europa tager ca. 2-3 hverdage.
•    Almindelig Service udenfor Europa tager ca. 3-5 hverdage.

Afhentning af varer
Ønskes varen afhentet på vores adresse; Lagerkompagniet, Søllerupvej 21, 4681 Herfølge, bedes du venligst kontakte os forinden. Vi har åbent for henvendelser mandag til fredag mellem kl. 9.30-11.30  Husk også at oplyse din leveringspreference på ordren, som findes på siden hvor du udfylder din personlige oplysninger.

Returnering af varer
TRIMM yder 14 dages fuld returret – også på udsalgsvarer - gældende fra den dag du modtager dine varer. Du skal blot udfylde retursedlen og vedlægge den i forsendelsespakken sammen med varerne. Varerne skal returneres ubrugte og i samme stand som ved modtagelsen med returmærkaten siddende på. Varer uden returmærkat tages ikke retur. Når vi har modtaget varen og godkendt returneringen, vil vi hurtigst muligt overføre købsbeløbet til din konto. Vi tilbagebetaler kun til det kreditkort som varerne er blevet købt med. Dette er for at undgå ulovlig brug af stjålne kreditkort. Husk at vedlægge registrerings- og kontonummer til evt. bankoverførsel. Husk at gemme din postkvittering som dokumentation for at varen er afsendt. Returnering af varer står for egen regning.
 

Ombytning af varer
Vi bytter gerne til en anden størrelse eller farve. Ønsker du at bytte din vare til et andet produkt, foreslår vi, at du returnere varen og derefter køber det andet produkt.

Returnering af gaver
Hvis du har modtaget en gave, der er købt på TRIMM og ønsker at returnere varen, kan vi bytte den til en anden vare af samme værdi. Hvis du derimod finder en vare, der er dyrere har du mulighed for at betale differencen samt de fornødne leveringsomkostninger og få den tilsendt i stedet for. Du kan også vælge at få udstedt et tilgodebevis eller et gavekort og bruge det, når det passer dig inden for 1 år. Pengene kan desværre ikke refunderes til andre kreditkort end det, der har betalt gaven i første omgang.
 
Reklamationer
Alle varer er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden 24 måneder efter købet.
Reklamationsretten dækker ikke, når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid.
Ved reklamation, fejl og mangler eller ved udeblevne leverancer kontakt venligst Kundeservice på telefon +45 2845 5857 eller mail: info@trimm.dk
TRIMM dækker ikke de fragtomkostninger der måtte være, i forbindelsen med en reklamation.

Udsolgte varer
Hvis en vare, som du er interesseret i, skulle være udsolgt, har du ligeledes mulighed for at kontakte os på info@trimm.dk. En servicemedarbejder vil informere dig om muligheden for en opskrivning på vores venteliste, om en evt. genbestilling eller tilbyde en tilsvarende vare som kunne have din interesse.

Betaling
Hos TRIMM kan du betale med betalingskort som Dankort, VISA/Dankort, EURO/MASTERCARD og AMERICAN EXPRESS, VISA/Electron.
Beløbet bliver først fratrukket din konto, når varerne afsendes fra vort lager. Alle priser hos TRIMM er angivet i DKK og er inklusive 25% moms, medmindre varen er til et ikke EU land. Se afsnittet med TOLD OG MOMS

Sikkerhed
Sikkerheden på TRIMM er i top, idet al kommunikation mellem vores betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse (Secure Socket Layer). Med andre ord, er det kun PBS, der har adgang til dine data. Hverken TRIMM eller andre uvedkommende har mulighed for at se de data, der udveksles ved køb. Hos TRIMM er dine personlige kontaktoplysninger 100% fortrolige og vi garanterer, at ingen andre kan få adgang til dem.

Told og moms
Bestiller du fra et EU-land betales der dansk moms, men ingen told efter reglerne om varernes frie bevægelighed. Varer, som sendes fra TRIMM.DK kan ikke sendes som en gave til lande uden for EU, i et forsøg på at unddrage sig lokal told og afgifter.
Bestiller du derimod fra et land udenfor EU, kan der blive påført lokale skatter og told som vi ikke kan drages til ansvar for, men tilgengæld fratrækkes dansk moms. Hvis dette er tilfældet vil du blive kontaktet af fragtfirmaet. Vær opmærksom på, at dette kan forsinke forsendelsen en del, da varerne bliver holdt tilbage i tolden. Det er derfra dit ansvar at tage kontakt til fragtfirmaet og betale de påførte meromkostninger.

Forbrugerbeskyttelse
TRIMM følger de vejledninger der foreligger fra D-mærket. Vi arbejder og handler under de retningsliner og de love der er lavet af forbrugerstyrelsen.

ENGLISH VERSION OF PAYMENTCONDITIONS AND DELIVERY

Welcome to TRIMM webshop. By trading on this site, you agree to automatic conditions below. We therefore recommend that you read the conditions carefully before you act on TRIMM.DK

General
We send all goods by parcel post, it makes it possible to trace the package if any problems develop. The goods are insured during transit and upon receipt, please check the package contents. Is the package and / or the contents damaged when you receive it, you must notify the Post Denmark immediately, or within 2 days of receipt and return product to us afterwards. TRIMM is not responsible for goods damaged during transportation. We always pack the goods into with extreme care, so the risk of cargo damage is minimized.

Delivery - Order before midday 11:00 and the goods are dispatched same day
At TRIMM we strive on a quick delivery, so all orders are shipped within 1-2 business days. In connection with the sale expected to be longer delivery time. Should there be delays with Post Denmark can be trimmed not be held liable.
In cases of very late products (several days), or even defaulting supplies forward TRIMM a new delivery without charge. Please note that deliveries to Bornholm and other islets in some cases can last up to 3 days. Goods to most other EU countries and countries outside the EU will be sent with UPS/GLS and delivery may take up to 5 days.

Shipping in Denmark
Your purchase will any quantity conferred a fee of 75.00 USD to cover shipping costs of Post Denmark. All packages are sent as an insured professional package.

Shipping to foreign countries
All shipments abroad are delivered by UPS / GLS and sent as an insured package and business mail, which means that the package can not be sent as a gift to non-EU countries in an attempt to evade local taxes and duties.
• Common Services in Europe takes approx. 2-3 business days.
• Common Services outside Europe takes approx. 3-5 business days.

Removal of goods
Want it picked up at our address; Jyllingevej 119, 2720 Vanloese, please contact us beforehand. We are open for inquiries Monday to Friday between the hours. 9.30-11.30 Also remember to tell your leveringspreference on order which can be found on the page where you fill out your personal information.

Return of goods
TRIMM provides 14 days return - also on sale goods - valid from the day you receive your goods. Simply complete the return and enclose note in the shipping package with the goods. Goods must be returned unused and in same condition as when received with the return label attached to. Products without a return sticker not be returned. Once we receive the product and accepted the return, we will as soon as possible transfer bid amount to your account. We pay back only to the credit card the goods were purchased with. This is to prevent illegal use of stolen credit cards. Remember to enclose the registration and account number for any. bank transfer. Remember to save your postal receipt as proof that the product is shipped. Return of goods is at their own expense.
 

EXCHANGE OF GOODS
We like to swap for another size or color. Want to swap your item for a different product, we suggest that you return the product and then buy the other product.

Returning gifts
If you have received a gift purchased at TRIMM and want to return the product, we can exchange it for another product of equal value. However, if you find a product which is more expensive, you have the option to pay the difference and the necessary delivery charges and have it sent instead. You can also choose to obtain a voucher or a gift card and use it anytime within 1 year. Money can unfortunately not be refunded other than the credit card who paid the gift at first.
 
Complaints
All products are covered by purchase law rules on 24-month warranty. Complaints Court means that you as a customer can complain about the deficiencies of the product that have occurred within 24 months after purchase.
Right does not cover when errors or damages caused by misuse, lack of maintenance or normal wear.
By complaint, defects or by defaulting deliveries please contact Customer Service on phone +45 2845 5857 or email: info@trimm.dk
TRIMM does not cover the freight costs which may be, in connection with a complaint.

Sold Out Products
If an item you are interested in, would be sold out, you have also the opportunity to contact us at info@trimm.dk. A service representative will inform you about the possibility of a revaluation on our waiting list for a possible. reordering or offer a similar product you may be interested.

Charge
In TRIMM, you can pay with debit cards as cash in advance, VISA / cash in advance, Euro / Mastercard and American Express, VISA / Electron.
This amount will only be deducted from your account when the goods are shipped from our warehouse. All prices in TRIM are stated in GBP and are inclusive of 25% VAT, unless the product is a non-EU country. Refer to Duty and VAT

Security
The security of TRIMM is in the top, since all communication between our payment and the cardholder via an encrypted SSL connection (Secure Socket Layer). In other words, only the PBS, which has access to your data. Neither TRIMM or other unauthorized person has the opportunity to see the data exchanged on the purchase. In TRIMM is your personal contact information 100% confidential and we guarantee that nobody else can access them.

Customs and VAT
Are you from an EU country due to Danish VAT but no duty under the rules on free movement of goods. Goods sent from TRIMM.DK can not be sent as a gift to countries outside the EU, in an attempt to evade local customs and duties.
However, you order from a country outside the EU may suffer local taxes and duties which we can not be held responsible for, but tilgengæld deducted Danish VAT. If this happens you will be contacted by the freight company. Be aware that this may delay shipping a part, since the goods are held up in customs. It is then your responsibility to contact the shipping carrier and pay the extra costs inflicted.

Consumer
TRIMM follow the instructions available from the D-mark. We work and act under the guidelines and laws are made by the Consumer Agency.
Kontakt trimm Copenhagen
Firmanavn:  
Kontaktperson: *
By:  
Telefon:  
E-mail: *
Besked:    
*  Skal udfyldes
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
TRIMM Copenhagen ApS | Phone: +45 40 77 68 22 /+45 28 45 58 57 | Mail: info@trimm.dk